Únorové zastupitelstvo města

  • 07.02.2019 16:00 - 07.02.2019 18:00
  • Hranice

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskuteční ve čtvrtek 7. února od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Jednání zastupitelstva je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

 

Program Zastupitelstva města Hranic
1.  Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky
2.  Kontrola plnění usnesení
3.  Náměty a připomínky občanů
4.  Osadní výbory
5.  Výkup pozemků v k.ú. Drahotuše
6.  Záměr na prodej pozemků parc. č. 1308/11 a parc. č. 1460/5 v k. ú. Drahotuše
7.  Aktualizace Grantového programu
8.  Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
9.  1. změna rozpočtu na rok 2019
10.  Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2018
11.  Protipovodňová ochrana města Hranic
12.  Pořízení změny Územního plánu Hranic
13.  Rekonstrukce areálu společnosti Ekoltes – schválení dalšího postupu
14.  Zásady prodeje bytového fondu z majetku Města Hranic - zrušení
15.  Odpis pohledávek – zemřelí, byty
16.  Darování budovy čp. 50, Na Náspech v Hranicích
17.  Žádost manželů o povolení splátkového kalendáře
18.  Cyklostezka Slavíč II etapa - majetkoprávní vztahy
19.  Uzavření smlouvy na poskytnutí investičního příspěvku pro Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje
20.  Plán práce Kontrolního výboru 2019
21.  Informace pro občany města o činnosti orgánů obce
22.  Různé - zastupitelé

 

Materiály k projednání na 4. zasedání ZM jsou pro veřejnost k nahlédnutí v Městské
knihovně na Masarykově náměstí 71, Hranice na webu města.